Thuộc Bộ:
Âm ON :
Âm KUN : コウ
Cấp độ : N3
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN