Thuộc Bộ: 一[NHẤT] 乙[ẤT]
Âm ON : シチ
Âm KUN : なな なな.つ なの
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Hai cộng với năm bằng bảy

KANJI LIÊN QUAN