Thuộc Bộ: 一[NHẤT] 丿[PHIỆT, TRIỆT] 丨[CỔN]
Âm ON : フ ブ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Nó thì không T(đúng).