Thuộc Bộ: 廿[NHẬP, CHẤP]
Âm ON : セイ セ ソウ
Âm KUN : よ さんじゅう
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chữ hiragana せ giống như là せかい(thế giới),được làm từ chữ kanji này.

KANJI LIÊN QUAN