Thuộc Bộ:
Âm ON : ヘイ ホウ
Âm KUN : な.み なみ なら.べる なら.ぶ なら.びに
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đứng xếp thành 2 hàng dọc hai hàng ngag và 1 hàng chữ v

KANJI LIÊN QUAN