Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 丨[CỔN]
Âm ON : チュウ
Âm KUN : なか うち あた.る
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là giữa của một vòng tròn

KANJI LIÊN QUAN