Thuộc Bộ:
Âm ON : キュウ ク
Âm KUN : ひさ.しい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
ク (KƯ) thêm cây gậy thì thành vĩnh Cửu

KANJI LIÊN QUAN