Thuộc Bộ: 丿[PHIỆT, TRIỆT] 乙[ẤT]
Âm ON : キュウ ク
Âm KUN : ここの ここの.つ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Bạn có thể đếm đến mười? Bảy, tám, chín .. Không.

KANJI LIÊN QUAN