Thuộc Bộ: 孚[PHU] 乙[ẤT]
Âm ON : ニュウ
Âm KUN : ちち ち
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Loài hữu nhũ là những loài có đặc điểm như sau: 1. Có móng, 2. Đẻ con, 3. Có đuôi

KANJI LIÊN QUAN