Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 亅[QUYẾT]
Âm ON : ジ ズ
Âm KUN : こと つか.う つか.える
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi sẽ viết ra mọi thứ để làm