Thuộc Bộ: 二[NHỊ]
Âm ON : ゴ
Âm KUN : いつ いつ.つ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Có thể làm chữ kanji với năm que diêm không?

KANJI LIÊN QUAN