Thuộc Bộ:
Âm ON : ジン ニン
Âm KUN : ひと -り -と
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một người đang đứng với hai chân

KANJI LIÊN QUAN