Thuộc Bộ: 人[NHÂN]
Âm ON : コン キン
Âm KUN : いま
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Bạn đang làm gì bây giờ?

KANJI LIÊN QUAN