Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 士[SĨ]
Âm ON : シ ジ
Âm KUN : つか.える
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một võ sĩ (士) phục vụ chủ mình.

KANJI LIÊN QUAN