Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 牛[NGƯU]
Âm ON : ケン
Âm KUN : くだん
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người dùng trâu để chở kiện hàng