Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 壬[NHÂM]
Âm ON : ニン
Âm KUN : まか.せる まか.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người làm vua phải có trách nhiệm