Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 木[MỘC]
Âm ON : キュウ
Âm KUN : やす.む やす.まる やす.める
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một người đang nghỉ dưới cái cây(木).

KANJI LIÊN QUAN