Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 司[TI, TƯ]
Âm ON : シ
Âm KUN : うかが.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
1 NGƯỜI( nhân đứng) CẤP TRÊN(ty) đến thăm hỏi 1 TÝ