Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 以[DĨ]
Âm ON : ジ
Âm KUN : に.る ひ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con người ( nhân) bất đắc Dĩ mới giống ( tương tự) nhau