Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 立[LẬP]
Âm ON : イ
Âm KUN : くらい ぐらい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
người đứng một mình là vị trí cao nhất