Thuộc Bộ: 亻[NHÂN]
Âm ON : テイ
Âm KUN : ひく.い ひく.める ひく.まる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
"Tại sao tôi lại bị gạch chân họ tên (氏)của tôi?". "Bởi vì mức của bạn là thấp "