Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 主[CHỦ, CHÚA]
Âm ON : ジュウ ヂュウ チュウ
Âm KUN : す.む す.まう -ず.まい
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người chủ(主) sống với một vài người

KANJI LIÊN QUAN