Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 可[KHẢ, KHẮC]
Âm ON : カ
Âm KUN : なに なん なに- なん-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một người đang mang cái gì đó."Đó là cái gì?"

KANJI LIÊN QUAN