Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 列[LIỆT]
Âm ON : レイ
Âm KUN : たと.える
Cấp độ : N3
Cách nhớ
từng có tiền LỆ (例) có người (亻) đã chết NGẠT (歹) khi nhìn thấy ĐAO (刂)  phủ