Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 共[CỘNG, CUNG]
Âm ON : キョウ ク クウ グ
Âm KUN : そな.える とも -ども
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi tụ tập (共) cung cấp cho bạn sự giúp đỡ.