Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 更[CANH, CÁNH]
Âm ON : ベン ビン
Âm KUN : たよ.り
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nếu thư đến trong một ngày (日), như thế thì thuận tiện