Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 系[HỆ]
Âm ON : ケイ
Âm KUN : かか.る かかり -がかり かか.わる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mọi người đang kết nối với nhau như chủ đề (糸).