Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 到[ĐÁO]
Âm ON : トウ
Âm KUN : たお.れる -だお.れ たお.す さかさま さかさ さかしま
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người mà CHÍ k đạt đc như mong muốn thường dùng DAO để ĐẢO chính, lật đổ