Thuộc Bộ: 亻[NHÂN]
Âm ON : コウ
Âm KUN : そうろう
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người xưa đi săn cầm theo mũi tên nhưng khi nào cũng phụ thuộc khí hậu