Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 直[TRỰC]
Âm ON : チ
Âm KUN : ね あたい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con NGƯỜI mà chính TRỰC, ngay thẳng là người có giá TRỊ