Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 韋[VI]
Âm ON : イ
Âm KUN : えら.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vi thêm nhân là vĩ nhân