Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 則[TẮC]
Âm ON : ソク
Âm KUN : かわ がわ そば
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đưa tiền và một con dao ở bên cạnh tôi