Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 禺[NGU]
Âm ON : グウ
Âm KUN : たま
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người làm ruộng ngẫu nhiên đào đc thứ gì đó dưới ruộng là rất hiếm