Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 頃[KHOẢNH, KHUYNH, KHUỂ]
Âm ON : ケイ
Âm KUN : かたむ.く かたむ.ける かたぶ.く かた.げる かし.げる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đầu có khuynh hướng tiến hoá độ nghiêng như tt nxp