Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : ケイ キョウ
Âm KUN : あに
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Anh trai tôi dangđi với cái miệng (口) rộng