Thuộc Bộ: 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : チョウ
Âm KUN : きざ.す きざ.し
Cấp độ : N2
Cách nhớ
TRIỆU NGƯỜI ĐI tứ hướng

KANJI LIÊN QUAN