Thuộc Bộ: 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : セン
Âm KUN : さき ま.ず
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một người đang chạy trước những người khác.

KANJI LIÊN QUAN