Thuộc Bộ: 旧[CỰU] 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : ジ ニ ゲイ
Âm KUN : こ -こ -っこ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
người dưới 18 tuổi thì vẫn là nhi đồng

KANJI LIÊN QUAN