Thuộc Bộ: 尚[THƯỢNG] 兄[HUYNH]
Âm ON : トウ
Âm KUN : なかま むら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Anh trai tôi(兄) đã tham gia một đảng chính trị

KANJI LIÊN QUAN