Thuộc Bộ: 人[NHÂN] 王[VƯƠNG, VƯỢNG]
Âm ON : ゼン
Âm KUN : まった.く すべ.て
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vua (王) quy định tất cả trên các ngọn núi.

KANJI LIÊN QUAN