Thuộc Bộ:
Âm ON : ハチ
Âm KUN : や や.つ やっ.つ よう
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Nó giống như chữ kantakana ハ giống như là 八チ(tám).

KANJI LIÊN QUAN