Thuộc Bộ: 八[BÁT] 厶[KHƯ]
Âm ON : コウ ク
Âm KUN : おおやけ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Phục vụ cộng đồng là một công việc khó

KANJI LIÊN QUAN