Thuộc Bộ: 丘[KHÂU, KHIÊU] 八[BÁT]
Âm ON : ヘイ ヒョウ
Âm KUN : つわもの
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Binh lính đông chỉ thấy đao và chân

KANJI LIÊN QUAN