Thuộc Bộ: 冂[QUYNH]
Âm ON : エン
Âm KUN : まる.い まる まど まど.か まろ.やか
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiển của 1 vòng tròn

KANJI LIÊN QUAN