Thuộc Bộ: 冂[QUYNH] 廾[CỦNG]
Âm ON : サツ サク
Âm KUN : ふみ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bạn buộc nhiều trang giấy lại để tạo thành cuốn sách

KANJI LIÊN QUAN