Thuộc Bộ: 一[NHẤT] 冉[NHIỄM]
Âm ON : サイ サ
Âm KUN : ふたた.び
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Công việc của đồng yên là tái sử dụng