Thuộc Bộ: 冖[MỊCH] 与[DỮ, DỰ, DƯ]
Âm ON : シャ ジャ
Âm KUN : うつ.す うつ.る うつ- うつ.し
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là bức ảnh của người đàn ông vói cái mũ

KANJI LIÊN QUAN