Thuộc Bộ: 冫[BĂNG] 東[ĐÔNG]
Âm ON : トウ
Âm KUN : こお.る こご.える こご.る い.てる し.みる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Phía đông đóng băng thành đống

KANJI LIÊN QUAN