Thuộc Bộ: 歹[NGẠT, ĐÃI] 刂[ĐAO]
Âm ON : レツ レ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Rút gươm ra để liệt kê vị trí xếp hàng

KANJI LIÊN QUAN