Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 刂[ĐAO]
Âm ON : リ
Âm KUN : き.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi cắt tai của bông lúa để làm lợi